Jaksomedian rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on henkilötietolain ja GDPR:n vaatimukset täyttävä rekisteri- ja tietosuojaseloste, joka on päivitetty 5.9.2023.

1. Rekisterinpitäjä

Jaksomedia
Vilhonvuorenkatu 11 d 6
00500 Helsinki
Suomi

2. Yhteyshenkilö

Olli Sulopuisto
olli@jaksomedia.fi
+358503554767

3. Rekisterin nimi

Jaksomedian asiakas-, sidosryhmä- ja markkinointirekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakkuuksien ylläpito sekä markkinointi. Tietoja ei luovuteta eteenpäin eikä niiden perusteella tehdä automatisoitua päätöksentekoa tai profilointia. 

5. Rekisterin sisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön nimi, yhteystiedot (puhelin, email, muu osoitetieto), organisaatio ja asema siinä, IP-osoite, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot sekä muut asiakkuuteen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta automaattisesti tai toistuvasti muille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Rekisterinpitäjä voi siirtää tietoja myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietojen fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii, että tallennettuja tietoja sekäniihin liittyviä muita, henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Tietoja käsittelevät vain työntekijät, joiden tehtäviin se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee  esittää  rekisterinpitäjälle kirjallisesti. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut  EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet  kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt on lähetettävä rekisterinpitäjälle kirjallisesti. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa eli pääsääntöisesti kuukauden sisällä.